17 stycznia 2020

Regulamin

I.  CEL IMPREZY

– Pomoc koledze Przemysławowi Siebertowi
– Pokazanie walorów przyrodniczych Miasta Poznania, a w szczególności Lasku Marcelińskiego.
– Promocja aktywności fizycznej

II. ORGANIZATORZY
Organizatorem biegu jest Fundacja Sportplus
Współorganizator:
Stowarzyszenie Biegiem w Las.

III. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się 18 marca 2023 r. o godzinie 11:00. Start i meta zlokalizowane będą na terenie Lasku Marcelińskiego, na polanie znajdującej się od strony ul. Strzegomskiej.

IV.  TRASA
1. Dystans biegu to jedna pętla o długości około 3,3 km. Trasa nie posiada atestu. Trasa biegu będzie wiodła po ścieżkach Lasku Marcelińskiego. Nawierzchnia jest w 100% leśna.
2. Dokładna trasa biegu podana zostanie na stronie organizatora.
3. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasowy: 2 h. Po przekroczeniu tego limitu zawodnicy zobowiązani są zakończyć bieg.
4. Podczas biegu trasa nie będzie wyłączona z ruchu pieszego. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora zapewniających bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Nad bezpieczeństwem uczestników półmaratonu będzie czuwał personel medyczny

V. UCZESTNICTWO
1. Limit uczestników biegu wynosi 100 sztafet liczących po 4 osoby.
2. W biegu uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 15 rok życia. Od osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców na start.
3. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji oraz podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Uczestnicy startują w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, a biorąc udział w zawodach przyjmują do wiadomości, że wiąże się to z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia NNW we własnym zakresie.
5. Zgłoszenia do biegu można dokonać na stronie www.sztafetapomocy.org
6. Sztafeta zgłoszona zostanie do biegu po wypełnieniu i wysłaniu (drogą elektroniczną) formularza zgłoszeniowego zawierającego dane czterech uczestników sztafety oraz po wniesieniu opłaty startowejZgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte. Na liście startowej znajdą się jedynie sztafety, których członkowie dopełnili wszystkich formalności zgłoszeniowych.
7. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 12 marca lub do wyczerpania limitu stu sztafet. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w dniu zawodów i tylko w wypadku nieosiągnięcia powyższego limitu .
8. Opłata startowa wynosi: 189 PLN od sztafety.
9. Zawodnicy każdej z drużyn zgłoszonych do biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
Weryfikacji drużyny i jej zawodników w biurze zawodów może dokonać kapitan danej drużyny wraz ze swoim dokumentem tożsamości. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na terenie polany piknikowej Lasku Marcelińskiego.
9. Depozyt będzie znajdował się w okolicach biura zawodów. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie. W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. 

VI. POMIAR CZASU

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych. Chip, Będzie znajdował się w 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych. Chip, Będzie znajdował się w pałeczce sztafetowej, którą należy przekazywać w wyznaczonej strefie zmian. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Wraz z pałeczką z chipem, przedstawiciel każdej ze sztafet otrzyma cztery numery startowe, dla czterech członków swojej sztafety. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkować dyskwalifikacją. Numer startowy jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Chip należy zwrócić na mecie. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. czasu brutto, liczonego od momentu strzału startera.

VII. KLASYFIKACJE
Prowadzona będzie następująca klasyfikacja OPEN w trzech kategoriach:
1) Sztafeta Męska
2) Sztafeta Mieszana (min. 1 osoby płci przeciwnej)
3) Sztafeta Damska

VIII.  NAGRODY
Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal. Dla najlepszych sztafet pamiątkowe puchary

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych FUNDACJA Sportplus
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
7. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu.
Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.
Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie udostępnia miejsc noclegowych.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
3. Przyjazd i pobyt zawodników odbywa się na koszt własny.
4. Organizator nie zapewnia posiłku regeneracyjnego.
5. Trasa wiedzie po terenach leśnych. Na tym odcinku biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz przepisów określonych w Ustawie o lasach, a w szczególności:

– zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych),
– schodzenia z trasy zawodów,
– zakłócania ciszy.
6. Organizator nie odpowiada za przedmioty będące własnością uczestników, pozostawione w strefie startu i mety.
7. Protesty rozstrzyga organizator – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od zakończenia zawodów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
9. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu
10. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

kontakt@sztafetapomocy.org